10-9-2015 A CLASS NONWING SHOW-ME SHOWDOWN SWEET SPRINGS - highfly-nphotos